Sambutan Rektor UTP

Rektor UTP: Dr. Ir. Hj. NYIMAS MANISAH, MP. (2019-2023)